Hier staan wij voor...

Shape

Verkiezingsprogramma Lijst Borger 2022 – 2026

Lijst Borger staat voor een bruisend, dynamisch en welvarend Brunssum waar we in vrijheid en gelijkheid samen zorgen, werken en leven.

Onze missie

 •  Wij willen een belangrijke stem in de gemeenteraad zodat we de belangen van iedere inwoner kunnen opkomen. Hierbij zijn we niet bang om deel uit maken van de coalitie in een substantiële rol waarbij we onze doelstellingen kunnen realiseren en zijn niet bang om politieke verantwoording te nemen en af te leggen;
 • Wij willen u altijd en helder en op tijd laten weten wat we doen. Daarom zullen we regelmatig en duidelijk communiceren over onze standpunten en acties en u kunt ons altijd benaderen bij vragen of opmerkingen.

Onze normen & waarden

 • Betrouwbaar
 • Passie
 • Gelijkwaardig
 • Vrijheid
 • Maatschappelijk betrokken
 • Ondernemend

Hierbij biedt Lijst Borger u het partijprogramma aan dat wij zullen uitdragen voor de periode 2022 – 2026. Brunssum is een prachtige gemeente waarvoor wij, Lijst Borger, alles zullen doen om haar leefbaar, aantrekkelijk, zelfstandig, veilig en gezellig te houden.

Corona heeft in de achter ons liggende periode een zware wissel getrokken op onze inwoners en de maatschappij. Ons programma werkt voort op het herstel en de borging daarvan tot in lengte der jaren.

 1. Een leefbaar Brunssum

Opwaarderen van onze groene parels
Een groene en bloeiende omgeving draagt bij aan het welzijn van de inwoners. Brunssum is een groene gemeente, ook wel een tuingemeente genoemd. Lijst Borger wil dat dit groene, schone karakter behouden blijft. Zodat iedereen van een Brunssum kan genieten met goed onderhouden paden, natuur en wegen zonder onkruid en zwerfafval. Om fijner te kunnen wonen, wil Lijst Borger daarnaast meer aandacht en waardering voor buurtnetwerken en voor onze ouderen.

Onkruidbestrijding
Lijst Borger vindt het storend dat het groen steeds minder goed onderhouden wordt in onze gemeente.

Denk hierbij aan onkruid tussen de paden en op de stoepen, dat ontstaat omdat door de wet- en regelgeving de bestrijding nog maar beperkt mag worden uitgevoerd. Wij willen daarom zoeken naar nieuwe manieren van bestrijding met hulp van extra ondersteuning vanuit de participatiewet. Hierbij willen we de samenwerking zoeken met andere gemeenten, want samen kunnen we meer. Maar wellicht kunnen we ook leuke acties bedenken met inwoners die stoepen en kleine plantsoenen kunnen adopteren en beheren, in ruil voor een subsidie voor bijvoorbeeld buurtfeestjes of een speelplek voor kinderen.

Groen en diversiteit
Wat ons ook opvalt is dat steeds meer plantsoenen wijken voor gras. Lijst Borger wil meer bloemen en planten plaatsen die weinig onderhoud nodig hebben. Denk bijvoorbeeld zoals aan de Emmaweg, waar in het voorjaar de tulpen volop bloeien. Zo kunnen wij zorgen voor een aantrekkelijke diversiteit in de gemeentelijke plantsoenen in elke wijk.

Zwerfvuil en afval
Wij vinden het belangrijk dat Brunssum schoon en groen is. Dat zwerfvuil uit het straatbeeld verdwijnt, net als vuilnis naast afvalbakken. Daarom streeft Lijst Borger naar betere leging van de afvalbakken en ondergrondse containers. Ook zijn wij een groot voorstander van de buurtnetwerken bij het onderhoud in de wijk. De Brunssum Schoon-actie zullen wij zeker ondersteunen.
De natuurgebieden in Brunssum worden steeds vaker bedreigd door rommel en plastic dat in de natuur wordt gedumpt. Wij willen een structurele handhaving in deze natuurgebieden door de handhavers, boa’s, boswachter en de politie. Wij hebben als motto: de vervuiler betaalt. Als de vervuiler op heter daad wordt betrapt zal er een sanctie op worden gezet.

Maar wij hebben ook plannen om inwoners te stimuleren om mee te denken en te helpen om Brunssum schoon en groen te houden. Bijvoorbeeld door ouderen en jongeren bij elkaar te brengen om de ervaringen uit het verleden met elkaar te delen en samen oplossingen voor nu te vinden. Of door bewustwording te creëren over zwerfvuil, bijvoorbeeld door projecten op school, het adopteren van de plaatsen rondom ondergrondse containers, posters of bordjes maar ook door meer afvalbakken te plaatsen en deze regelmatig te laten legen.

Onderhoud en opwaardering van natuur
Brunssum heeft diverse groene parels in de gemeente waar wij trots op zijn en die aandacht behoeven. Denk aan onder andere het Vijverpark, Schutterspark, Emmapark en de Brunssumerheide. Vooral tijdens de coronacrisis hebben de burgers veel meer onze natuur opgezocht en aangegeven dat opwaardering echt nodig is. In het Schutterspark bijvoorbeeld moeten veel betere afspraken gemaakt worden over wie voor welk onderhoud aansprakelijk is.

Voor het behoud van de natuur en het ecosysteem vinden wij het belangrijk dat er meer biodiversiteit in Brunssum komt. Dat kan door het  toevoegen van beplantingen die diverse insecten en vlinders aantrekken.

Het Vijverpark (groot en klein) in het centrum van Brunssum, moet het groene hart van onze gemeente blijven en uitnodigen tot samenkomen van jong en oud. Lijst Borger wil daarom dat er geld wordt vrij gemaakt om het Vijverpark aantrekkelijker te maken, denk hierbij aan:

 • Renovatie van de paden en bruggen, een betere afwatering maken, gazons verfraaien, lokale kunst waar nodig opknappen en toevoegen, enzovoort.
 • Veiligheid moet gegarandeerd worden door het inzetten van meer boa’s.
 • Graffitimuur (kunstmuur) op bestaand object
 • Grasweiden moeten poepvrij zijn. Dat willen we bereiken door het plaatsen van verbodsbordjes op de gazons, door boa’s strenger op naleving van het verbod te laten toezien en wanneer nodig een zogenaamde ‘poepzuiger’ in te zetten.
 • De kwaliteit van de kleine vijver moet verbeterd worden zodat het weer recht doet aan de omgeving en op een goede manier deel uit kan maken van ons nieuwe Openluchttheater.
 • De dierenpopulatie zal in de hand gehouden moeten worden. Het teveel zoals bij de ganzen zal worden gevangen en elders worden ondergebracht. Hierbij wordt gelet op familieverbanden.  

Maar niet alleen het Vijverpark, voor alle parken in Brunssum willen wij plannen uitwerken voor verfraaiing en onderhoud, waarbij het benodigde budget vrijgemaakt dient te worden.

Buurtnetwerken
Onze buurtnetwerken hebben een belangrijke sociale functie, zij zijn de ogen en oren van de wijk. Samenhang met de wijklocaties als uitvalsbasis en thuishonk zijn hierin onontbeerlijk. De samenwerkende buurtnetwerken moeten blijvend ondersteund worden door de gemeente in hun acties voor de Brunssumse wijken. De concrete acties per wijk dienen opgehaald te worden door de buurtnetwerken in hun eigen wijk. De uitvoering dient opgepakt te worden in samenwerking met de gemeente. De gemeente moet haar organisatie ombuigen naar wijkgerichte dienstverlening (waar mogelijk) waarbij wij deze zo dicht mogelijk bij de inwoners vorm willen geven. Bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsplek voor de wijk, ook voor jongeren, het WMO-spreekuur en een spreekuur met de wijkagent in iedere wijk.

Senioren
Net als iedereen willen ook senioren de controle over zelfbepaling over hun leven in eigen hand houden. Ze willen zelf bepalen hoe ze leven, zo goed en zo kwaad als het kan. Daarnaast zijn gezondheid, relaties en wonen belangrijke thema’s. Senioren willen graag geïnformeerd worden over gezond leven en gezond blijven en wij vinden het belangrijk om daaraan mee te werken. Alleen zijn is ook maar alleen, dus relaties zijn van vitaal belang. Ouderen willen in een veilige en qua leeftijd gemengde woonomgeving wonen en zo lang mogelijk zelfstandig. Daar zullen toekomstige bouwplannen van Brunssum in moeten voorzien.

          2. Een welvarend Brunssum

Werkgelegenheid
Lijst Borger wil de werkgelegenheid in Brunssum bevorderen en vergroten. Op de Oostflank van Brunssum liggen zeer grote bedrijfskavels die met voorrang ontwikkeld moeten worden. Bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid voor Brunssum dienen aangetrokken te worden. Faciliteren in ondersteuning rondom aanpassingen van het bestemminsplan en  bijvoorbeeld vergunningen, moeten een automatisme zijn om startende bedrijven  aan ons te kunnen binden. Binnen de gemeente moet daarom iemand verantwoordelijk zijn voor de acquisitie en begeleiding van nieuwe bedrijven met aantoonbare resultaten. Brunssumers met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten  bij deze nieuwe bedrijven een kans krijgen in samenwerking met Betere Buren. De extra investering van Brunssum voor deze doelgroep moet blijvend ingebed worden in onze begroting omdat investeren in mensen aantoonbaar loont.

Centrum
Oude problemen rondom bouwen in het centrum zijn nu opgelost.

Nu is het tijd om in ons prachtige centrum te investeren, bedrijven actief aan te trekken en de leegstand aan te pakken.  Wij moeten ons kern-winkelgebied interessanter maken voor onze internationale gemeenschap. Door onze banden aan te halen met Joint Force Command en in gesprek te gaan met de internationale gemeenschap willen wij een breder internationaal winkelaanbod creëren. Geen woorden maar daden en de handen uit de mouwen steken. Ons centrum moet weer het kloppende hart worden van Brunssum. Speciale aandachtsgebieden blijven hierin de ontwikkelingen van de winkelgebieden Brunssum Noord en Treebeek.

Recreatie en toerisme
Lijst Borger zet in op ondernemen in het groen. Brunssum bezit diverse parken en ligt dicht bij Duitsland en attracties zoals GaiaZOO en Mondo Verde. Dat maakt Brunssum aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. Een camping zou daarom passend en wenselijk zijn in Brunssum.  Een geschikte locatie is volgens ons het voormalige voetbalveld van SV Schuttersveld.  Lijst Borger wil ruimte bieden aan ondernemers die dit mogelijk willen maken. Om wildgroei te voorkomen moet de camperparkeerplaats beheersbaar blijven. Het Schutterspark moet aantrekkelijker worden voor iedere Brunssumer en alle ondernemers. Daarom moet nu, samen met de ondernemers, investering plaatsvinden voor een integraal plan voor het Schutterspark op het gebied van economie en toerisme. Lijst Borger zet zich in voor het project City Branding en wij willen dit verder uitrollen om naast toerisme ook nieuwe ondernemers naar Brunssum te trekken. Bestaande ondernemers moeten ruimte krijgen om te groeien binnen de gemeente Brunssum. Lijst Borger wil zich hier hard voor maken en het beleid aanpassen naar de mogelijkheden en kansen. Samenwerking met Visit (voorheen VVV) is hierin een vanzelfsprekendheid.

Na de coronacrisis
Corona heeft ons geleerd dat onze samenleving afhankelijk is van elkaar. Met dit uitgangspunt willen wij graag verder om zo weer tot een krachtig Brunssum te komen. De positieve en negatieve ervaringen moeten opgehaald en uitgewerkt worden. Deze ervaringen willen wij via initiatieven van inwoners vorm gaan geven zodat deze als basis kunnen dienen om de toekomst in te gaan met handvaten die de burger heeft aangedragen. De uitwerking die moet leiden tot een nieuwe gemeenschapszin komt op deze manier primair vanuit de Brunssumers zelf en wordt ondersteund vanuit onze gemeente.

Startende ondernemers
Lijst Borger is voorstander van ondersteuning aan startende ondernemers.
We willen als Brunssum met structurele financiële impulsen komen maar daarnaast ook faciliteren van deze (en andere) ondernemers. Brunssum revitaliseert industriegebieden en dit biedt kansen voor de startende ondernemers. In ons centrum is ruimte voor nieuwe start ups. In samenspraak met zittende en ervaren ondernemers zou een platform van ondernemers (b.v. Business in Brunssum) gebruikt kunnen worden. Hierin kunnen startende ondernemers door de ervaren ondernemers begeleid worden.

Wonen
De gemeente Brunssum is een prachtige gemeente om in te wonen. Op dit moment zijn er nagenoeg geen of duidelijk te weinig woningen te koop of te huur. Het gemeentebestuur moet met spoed de bouw van woningen oppakken in de diverse wooncategorieën zodat de markt kalmeert en de inwoners van Brunssum meer kans maken op het kopen of huren van een woning.

          3. Een bruisend Brunssum

Verenigingen
Lijst Borger draagt een warm hart toe aan alle verenigingen. Zij vormen de hoeksteen van de samenleving. Wij vinden van belang dat in alle wijken van Brunssum verenigingen een eigen plek hebben. Wij vinden dat zij samen met hun vrijwilligers de leefbaarheid in de wijken ondersteunen. Lijst Borger ziet kansen om een aantal sociale problemen samen met verenigingen op te lossen. Oud papier wordt reeds door verenigingen opgehaald, maar misschien kunnen verenigingen ook iets betekenen bij het opruimen van zwerfvuil, het ledigen van papierbakken bij kleine reparaties of onderhoud in de wijk, etc. In ruil daarvoor krijgen zij subsidie. Hoe meer verenigingen zich opgeven, hoe eerder er een boost wordt gegeven aan onze gemeente. Dit zal kosten besparen die wij kunnen inzetten voor de gemeenschap. In ultieme zin zou het zelfs tot verlaging van lokale lasten kunnen leiden. Lijst Borger wil onderzoeken of verenigingen uit Brunssum kunnen helpen bij maatschappelijke problemen door extra subsidie te verdienen bij de inzet van leden uit de verenigingen. Ondersteuning bij onderhoud van openbaar groen, inzamelen afval of schoonmaken van een perkje met bank zijn daarin slecht enkele voorbeelden. Een overleg met vertegenwoordiging van verenigingen zou tot meer ideeën moeten leiden en is daarom wenselijk en is de inzet van Lijst Borger.

Sinterklaasfeest en andere tradities
We leven in Brunssum in een multiculturele samenleving. Hier moet plaats blijven voor de Nederlandse tradities. Denk aan Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Daarnaast moeten we openstaan voor tradities van andere culturen. Dit betekent echter niet dat de ene cultuur plaats moet maken voor de andere.

In stand houden van de grote evenementen
Lijst Borger wil in Brunssum de bestaande grote, terugkerende evenementen behouden. Dit zijn vaak evenementen met internationale allure zoals de Parade. Deze evenementen zijn een bron van plezier voor inwoners, een bron van inkomsten voor ondernemers en ze zetten Brunssum (intern)nationaal op de kaart. Ze moeten daarom ondersteund worden, zowel facilitair als met een passende subsidie. Dat zorgt ervoor dat sponsoren van buitenaf geïnteresseerd blijven en deze evenementen hun bestaansrecht houden.
Subsidie van de gemeente is hierbij vaak een startpunt om vanuit andere overheden of organisaties cofinanciering te kunnen ontvangen. Dit is een belangrijk aandachtspunt.

Openluchttheater
Het nieuw overdekte Openluchttheater is een Brunssumse parel die gezien mag worden. Echter, extra investeringen in de programmering is bittere noodzaak. Indien wij de samenwerking zoeken met gerenommeerde cultuurmakers zoals het Parkstad Limburg Theater, zullen wij het budget van het Openluchttheater stevig moeten verhogen, zowel voor de uitvoering als voor de organisatie. Hierdoor blijft het Openluchttheater vrij en gratis te gebruiken voor het brede Brunssumse verenigingsleven.

Stimuleren nieuwe tradities/evenementen
In Brunssum kennen we vele kleinere evenementen en nieuwe evenementen. Lijst Borger vindt het belangrijk dat er hierbij goed en secuur gekeken wordt naar de waarde voor Brunssum. Zo kunnen we kleinere evenementen of tradities de kans geven om uit te groeien naar een groter evenement of een waardevolle traditie. Hiervoor geldt dat er vooral een faciliterende rol is weggelegd voor de gemeente.
De evenementenkalender zal duidelijker en op meerdere plekken gecommuniceerd worden zodat elke inwoner ons rijke culturele en verenigingsaanbod nog beter kan vinden.

Kermis
De Brunssumse kermis heeft in het verleden de prijs van mooiste kermis gewonnen.
Kermis in Brunssum is traditie, cultuur en dient een investering te krijgen. Lijst Borger vindt daarom dat er meerdere pleinen van Brunssum betrokken en met elkaar verbonden moeten worden. Hierin wil Lijst Borger twee jaar investeren, waarna een duidelijke vooruitgang in bezoekers waargenomen moet worden. Dit is nodig om te kunnen evalueren of de pilot nut heeft gehad.

Weekmarkt
Lijst Borger denkt dat een levendige markt een toevoeging is voor ons winkelgebied. Op de markt is uw 1 euro stuk nog altijd 2 euro waard. Wij vinden daarom dat de markt het waard is om in te investeren en uit te breiden. Lijst Borger gaat graag de uitdaging aan om onze bestaande ondernemers deel te laten worden van de zaterdagmarkt met een marktkraam waarbij gezorgd wordt voor voldoende diversiteit.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij. Denk aan sport, jeugd en welzijnswerk. Maar ook aan muziek, zang, schutterswezen en niet te vergeten ouderenbonden. Zonder vrijwilligers kunnen al deze organisaties niet bestaan. Vrijwilligers zijn helaas steeds moeilijker te vinden en te motiveren.
Lijst Borger wil meehelpen om vrijwilligers te stimuleren, aan te trekken en te behouden voor onze verenigingen. Dat gaan we doen door ervoor te zorgen dat de vrijwilligers een klankbord en ondersteuning vinden bij de gemeente voor hulp van het besturen van hun vereniging.

Veteranen
Veteranen verdienen ons volle respect en zoals ook in de veteranenwet staat zijn wij als overheid ook verplicht om hierin het goede voorbeeld te geven. Brunssum dient een gastvrije gemeente te zijn voor haar veteranen mede ook door het Joint Force Command, het NATO-hoofdkwartier. In Brunssum wonen honderden veteranen, jong, oud, man en vrouw. Door hen ons respect, waardering en erkenning te laten blijken, laten wij hen thuis voelen in Brunssum. Lijst Borger stelt dan ook voor om in de portefeuille van een van de wethouders en bij een ambtenaar veteranenzaken toe te voegen. Zo zal de gemeente Brunssum voldoen aan de gestelde eisen vernoemd in de veteranenwet en een goed voorbeeld geven.

Gemeentelijke gebouwen multifunctioneel in zetten
Lijst Borger wil dat de gemeentelijke gebouwen beter en multifunctioneel gebruikt gaan worden. Denk aan voetbalkantines en andere verenigingsgebouwen. Iedereen een eigen gebouw is niet meer van deze tijd en onbetaalbaar. Verenigingen die hun activiteiten niet op hetzelfde moment hebben moeten samenwerken. Dat betekent minder kosten voor de gemeente en meer samenhang van verenigingen en vrijwilligers. Daarom willen wij gaan onderzoeken hoe gebouwen efficiënter gebruikt kunnen worden en hier een plan voor uitwerken.

          4. Een Brunssum voor iedereen

De sociale arbeid gerelateerde keten
Lijst Borger vindt het belangrijk dat de linken tussen gemeente Brunssum, Sociale Dienst, Betere Buren en werkgevers servicepunt vlekkeloos aansluiten. De klanten moeten geen last hebben van de verschillende structuren en snel geholpen worden aan een betaalde baan. Wanneer de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is, moeten werkzoekenden in ieder geval geholpen worden om op een andere manier maatschappelijk te participeren.

Armoede
Niemand zou in armoede hoeven te leven, maar armoede is en blijft een probleem. Veel burgers komen vaak niet boven de minimum inkomensgrens uit. Door onverwachte gebeurtenissen kan het zo zijn dat er geldzorgen ontstaan en mensen onder die minimum inkomensgrens terechtkomen.  Op het thema armoede rust vaak een taboe, mensen spreken er niet over. Wij zien vaak dat binnen een familie generaties lang in armoede leven en willen dit een halt toeroepen. Lijst Borger wil, samen met deze groep de problemen bespreken om gericht nieuw beleid te kunnen ontwikkelen dat moet leiden tot de oplossing van dit probleem.

Armoede en kinderen/jeugd
Wij willen kinderen en jongeren die in armoede leven op een laagdrempelige manier mee laten praten over wat zij nodig hebben en hen betrekken in de beleidsvorming. Wij kunnen het wel allemaal mooi bedenken, maar zij weten het beste wat ze missen en/of nodig hebben. Een duidelijke plek hiervoor is de scholen.
Daarom willen wij naar de scholen toegaan en daar ervaringen ophalen.
Ook wil Lijst Borger onderzoeken of het mogelijk is om kinderen te betrekken bij lesprogramma’s over omgaan met financiën. Je ziet vaak dat deze kinderen en jongeren thuis niet leren of kunnen leren hoe om te gaan met geld. Enerzijds komt dit omdat de ouders soms niet het juiste voorbeeld kunnen geven en anderzijds dat zij geen zakgeld kunnen krijgen om te oefenen. Dit maakt vaak dat deze jongeren al een minder goede start hebben op financieel vlak.
Een ander idee is om een jongerenloket te openen in Brunssum. Bij een jongerenloket kunnen jongeren hulp krijgen bij financiële vraagstukken, cursussen over geld volgen en zo leren om financieel zelfredzaam te worden. Een mogelijke locatie zou in de toekomst zijn de Wijkhuizen (en scholen) die we als Lijst Borger in elke wijk willen realiseren.

Jeugdzorg
Jeugdzorg is een aantal jaren geleden overgedragen vanuit de Provincie naar de gemeenten.
In Brunssum werken wij vanuit de ambulante jeugdzorg zelfstandig en met succes. Dit onderdeel moet vooral voortgezet worden en vanuit ons eigen jeugdteam verder uitgevoerd worden. De Zuid-Limburgse samenwerking in de zwaardere jeugdzorg mag altijd kritisch beoordeeld worden, maar kan soms niet anders dan op basis van samenwerking gezien de kosten. Een belangrijke partner hierin is ons maatschappelijk werk met cursussen zoals kiezels en druppels/rots en water, deze methodes moeten bekend worden gemaakt bij ouders en scholen.

Effectiever schuldenbeleid
De gevolgen van het hebben van schulden zijn erg groot, zowel voor de betreffende personen zelf als voor de maatschappij. Bij mensen met financiële problemen is er vaak sprake van een lage sociale participatie, spanningen, slechtere lichamelijke en/of geestelijke gezondheid en een lage eigenwaarde. Het belang van een effectief schuldenbeleid is daarom erg groot. Lijst Borger wil effectief inzetten op vroegsignalering en eerder kunnen helpen waardoor de potentiële problemen getackeld kunnen worden voordat zij ernstig uit de hand lopen. Wij zien Mobility Mentoring als hulpverleningsprogramma bij schulden nog altijd als het belangrijkste instrument voor diegenen die al in de problemen zitten en brede ondersteuning nodig hebben. Ook de zogenaamde voorzieningenwijzer die vroegsignalering bij betalingsachterstanden vanaf het begin aanpakt, vormt een onontbeerlijke schakel in het geheel van de schuldenaanpak. Een samenwerking met alle partijen die hierbij betrokken zijn is van primair belang, gemeente en particuliere organisaties gaan hierin hand in hand.

JOP (jeugd ontmoetingsplek) en een wijkontmoetingsplek
We zijn stevig aan de slag met het wijkgericht werken.
Er is al heel veel gerealiseerd maar; het kan altijd beter. Lijst Borger vindt dat er in iedere wijk een JOP (jeugd ontmoetingsplek) zou moeten komen. De jeugd heeft een plek nodig om te chillen, om zichzelf te zijn.
Een JOP vóór de jeugd en samen mét de jeugd. Wij willen de jeugd mee laten denken, mee laten vergaderen en praten met de wijk om tot het realiseren van een JOP te komen. Hier zijn we al mee gestart en we willen dit graag uitbreiden. De jeugd heeft de toekomst en wij moeten ze steunen in de positieve initiatieven die zij hebben.

Communicatie
Communicatie, het moeilijkste onderwerp. De communicatie van de gemeente naar de inwoners, naar de ondernemer, naar de internationale gemeenschap kan en moet nog beter. Lijst Borger streeft naar een afspraak waarin de mens voorop staat in de communicatie met de gemeente. Ons streven is om een communicatienetwerk op te richten met gemeentelijke inbreng, bedrijven, verenigingen en inwoners. Ook willen wij overleggen hoe wij als overheid zaken beter kunnen aangeven en mogelijkheden kenbaar kunnen maken die gemeenten en/of bedrijven samen bieden.

Wijkgericht werken
Lijst Borger staat voor een wijkgerichte aanpak dichtbij elke Brunssumer. In elke wijk een huis van de wijk realiseren: dat is ons doel. Zo willen we de pilot die we in Brunssum Noord met succes hebben opgezet uitbreiden, structureel voortzetten en uitbreiden naar de wijken waar dit het hardst nodig is. Op deze manier kunnen we tot ondersteuning komen in elke wijk.

          5. Een waardevol Brunssum

Een financieel gezond Brunssum
De gezamenlijke lastendruk is de laatste jaren bovenmatig gestegen doordat het Rijk verantwoordelijkheden naar de gemeente heeft afgeschoven. Het Rijk verlaagt de bij de taakuitvoering benodigde gelden, waardoor gemeenten vaker gedwongen worden de lokale lasten te verhogen. Daarnaast zijn de gehanteerde rekenmethoden van het Rijk nadelig voor de gemeente Lijst Borger maakt zich hier ernstig zorgen over.
Brunssum dient financieel gezond te blijven, waarbij we (ondanks decentralisaties van het Rijk) de lasten voor de burger en de ondernemer zo laag mogelijk willen houden. Deze uitdaging gaan wij samen met de burger aan!

Controle op begrotingen en de realisatie
Lijst Borger vindt dat er strikter gecontroleerd moet worden op de begrotingen en realisatie van onze partners en gemeenschappelijke regelingen. Dit vinden wij omdat de gemeente op veel vlakken minder geld van het Rijk krijgt en de vraagstukken op bepaalde gebieden complexer worden. Het bewustzijn bij onze partners en gemeenschappelijke regelingen moet groter worden, zodat er strakker gelet wordt op de uitgaves. Het moet niet vanzelfsprekend zijn dat als er aan het einde van het jaar een tekort komt dat het door de gemeente toch wel “bijgelapt” wordt. Deze “denkcultuur” moet aan banden gelegd worden en er moet bewust en secuur omgegaan worden met onze gemeentegelden. Aan de voorkant kritischer zijn bij gemeenschappelijke regelingen nog voordat de begroting ingediend wordt, leidt ertoe dat onze begroting niet onnodig belast zal worden.

          6. Een veilig Brunssum

Zichtbaarheid
Veilig voelen en veilig zijn, dat is al jarenlang de inzet van Lijst Borger en daar staan wij voor.
Wijkagenten en boa`s dienen zichtbaarder aanwezig te zijn in de wijken en het respect te krijgen dat zij verdienen. Agressiviteit en overlast worden niet getolereerd. Er moet een jaarlijkse Dag van de Veiligheid voor de inwoners komen waarin alle aspecten op het gebied van veiligheid aan bod komen, van politie tot brandweer tot hulpverlening en zorg.

Overlast
Overlast in welke vorm dan ook is een prioriteit en dient als zodanig aangepakt te worden. Een nog bredere inzet van cameratoezicht is hierin wenselijk. Jeugdoverlast kan men verminderen door de jeugd iets te bieden.
Lijst Borger denkt hierbij aan Jeugd ontmoetingsplaatsen (JOPs) in iedere wijk. Ons maatschappelijk werk weet precies wat er speelt en dient hierin een belangrijke rol te krijgen. Wij moeten in overleg blijven met onze buurgemeenten. Beleid dat in een buurgemeente bepaald wordt, kan problemen in een andere gemeente opleveren. Samenwerking is aldus een must.

Herinrichten van openbare ruimte
Brunssum kent veel oude wijkstructuren, waarbij het soms onmogelijk is voor hulpdiensten om op de plek des onheils te komen. Deze wijken moeten zodanig worden ingericht dat de hulpdiensten gemakkelijker hun bestemming kunnen bereiken. Alleen zo kunnen we de veiligheid van wijkbewoners blijven garanderen.
Daarnaast willen we vaart maken met het herinrichten van de openbare ruimte waarbij de wens van de buurtbewoner centraal staat.

Integriteit
Lijst Borger staat onverkort voor een open en integer bestuur. Geen achterkamertjespolitiek maar duidelijk en helder aan de voorkant informeren.

Locatie Gregorius-terrein
Op de locatie van het voormalige ziekenhuis is een onwenselijke situatie ontstaan. Lijst Borger wil dat hier zo snel als mogelijk een einde aan komt. De gevaarlijke situatie moet worden opgeheven en de eigenaren moeten worden aangesproken. Aansluitend moet er een invulling komen van het terrein met bij voorkeur een combinatie van wonen, zorg en recreëren in het groen.

          7. Een toekomstgericht Brunssum

Zonne-energie en windmolens
We zijn als gemeente Brunssum al goed op weg met betrekking tot zonne-energie.
In de regio Parkstad is een lening aan te vragen, om zoveel mogelijk huishoudens de kans te geven om zelfstandig elektriciteit op te wekken voor eigen gebruik.  Dit is een samenwerkingsproject met Volta Limburg en de Parkstadregio. Echter, willen we in de toekomst de klimaatdoelstellingen halen dan moeten we nog een aantal grote stappen zetten. Een belangrijke energiebron wordt de windmolen. Wij als Lijst Borger willen een aantal windmolens laten plaatsen op de Oostflank van Brunssum. Dit is op het industriegebied waar inwoners geen directe hinder ervan ondervinden, want dat is een absolute eis. Verder willen we dat gevestigde bedrijven op de Oostflank zonnepanelen gaan plaatsen op hun bedrijfspand. De bestaande bedrijven kan hiervoor een subsidie aanvragen bij de overheid. De nieuwe bedrijven die zich gaan vestigen op de Oostflank moeten zonnepanelen op hun bedrijfspanden gaan realiseren, maar krijgen daarvoor wel een lager grondtarief (subsidie) om te kunnen bouwen.
Inwoners met een bestaande woning, die nog zelf kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld vloer-, spouwmuur- of dakisolatie, kunnen een subsidie aanvragen bij de gemeente of de overheid. Dit is de snelste en effectiefste manier om op termijn de klimaatdoelstelling te halen.
Een andere manier is om het loop- en fietsverkeer in het centrum van Brunssum te stimuleren. Wij willen daarom graag oplaadpunten realiseren voor elektrische fietsen, scootmobielen etc.

Oplaadpalen
Ook willen we meer oplaadplekken voor elektrische auto’s in Brunssum. Op een aantal aangewezen plekken in Brunssum willen we oplaadpalen plaatsen en aparte parkeermogelijkheid bij deze oplaadpunten.
Het gemeentehuis zou een voorbeeld moeten zijn voor de inwoners van Brunssum op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Het wagenpark van de gemeente Brunssum moet daarom op termijn af van fossiele brandstof. We streven ernaar om per jaar een elektrische auto of bus toe te voegen bij vervanging van het wagenpark. Ook het testen met andere, duurzame energiesystemen moet tot de mogelijkheden behoren.
De gemeente Brunssum dient haar opties open te houden.

          8. Een lerend Brunssum

Wij spreken hier over de 3 G`s: Goed, Gezond en Groen onderwijs.
Goed onderwijs is medebepalend voor de rest van je leven en goed onderwijs begint al bij de kinderopvang. En vanuit de kinderopvang richting het primair onderwijs, maar goede huisvesting is een voorwaarde want dat bevordert en stimuleert het leren. Daarom is het van belang dat er duidelijkheid moet komen voor onze gedateerde scholen in zuid, west en noord. Dus de schop in het zand en gaan voor een nieuwe duurzame schoolhuisvesting met goede en geluidsarme luchtcirculatie, aangepast aan deze tijd.

Lijst Borger is voor gezonde scholen, waar sport en muziek een essentieel onderdeel zijn van de leermethodiek.
Wij zijn voor een groene educatie, dit in samenwerking met het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Het wel en wee van ons milieu en duurzaamheid staan hierin centraal en jong geleerd is oud gedaan. Alle scholen dienen verkeersveiligheid van en naar scholen georganiseerd te hebben. In de toekomst kan hier een Brunssum fietscirculatieplan bij op worden genomen. Onderwijsachterstanden, vroegtijdig schoolverlaten, laaggeletterdheid: dit zijn belangrijke onderwerpen die blijvend onze aandacht verdienen.
Een sprekend voorbeeld is hierin de plaatsing van meer dan 50 minibibliotheken ter bestrijding van de laaggeletterdheid. Ons doel is om meer aansprekende ideeën te verzamelen met professionals op onderwijsgebied en deze snel in uitvoering te brengen.

Bij onderwijs hoort een goed georganiseerde bibliotheek en die heeft Brunssum. Samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek is een must om onder andere bovengenoemde terug te dringen. Voor Lijst Borger is het belangrijk dat in iedere wijk een basisschool ligt die te voet dan wel met de fiets goed bereikbaar is.
De basisschool dient uitgebreid te worden met kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Alles van 0 t/m 12 jaar onder één dak.    

De samenwerking tussen de gemeente Brunssum en de scholen zal een stimulans krijgen. Lijst Borger gaat stevig inzetten op deze onderlinge contacten want dat kan beter en moet beter.