Lijst Borger vraagt door (rubriek)

nieuwsdonderdag 22 september 2016

Lijst Borger is een actieve en groeiende lokale partij die zich bezighoudt met grote problemen en uitdagingen, maar ook met de kleine irritaties die bij de burgers leven.

Wij informeren u middels deze rubriek over door Brunssummers gesignaleerde problemen en oplossing(en).

Samenvatting:

 1. Doorsteek Cramignon: Opgelost
 2. Ondersteuning op de Kleikoelen: Opgelost
 3. Trapleuningen Lindeplein: Wordt niet opgelost
 4. Zwerfvuil Lindeplein: Opgelost
 5. Stoep Dr. A. Kuijperstraat: Wordt na de vakantie opgelost
 6. Parkeren Prins Hendriklaan: Nieuw
 7. Parkeren Akerstraat: Voor de 2e keer vragen gesteld
 8. Woonplaats Burgemeester: Nieuw
 9. Overlast Beekstraat-Heidestraat: In behandeling bij Gemeente
 10. Hondepoepbak bij speeltuin Brunssum-Noord: Nieuw
 11. Slechte herbestrating Promenade Centrum: Wordt aan gewerkt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Slechte herbestrating Promenade Centrum:

Ook donderdag 7 juli ontving onze wethouder en lijsttrekker Hugo Janssen een mail met een klacht van ondernemers uit de Kerkstraat. Daar hebben herhaalde graafwerkzaamheden en daarbij behorende herbestrating plaatsgevonden. Maar niet zo netjes, wat voor winkeliers en winkelend publiek storend is. Zie foto's:

  

Dinsdag 12 juli (netjes op tijd trouwens) was het antwoord van de gemeente: 

De klagers hebben zeker een punt. Vorige week is gestart met het herstel. De herstelploeg is begonnen bij Wiering en zijn vandaag bij Vögele.Het duurt dus nog even voordat ze overal geweest zijn. Klagers moeten nog even (2 a 3 weken) geduld hebben.

WORDT VERVOLGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Hondepoepbak bij speeltuin Brunssum-Noord:

Donderdag 7 juli heeft Lijst Borger spreekuur gehad in Brunssum Noord. Mensen hebben zich bij ons gemeld met de klacht dat ze al vanaf 2014 vragen om een extra hondenpoepbak bij de speeltuin. Dit verzoek hebben zij zowel per mail aan de gemeente gesteld als ook in persoonlijk, direct contact. Zonder resultaat.

Lijst Borger heeft 9 juli de betrokken wethouder vriendelijk gevraagd om de hondenpoepbak te laten plaatsen, zeker nu de schoolvakantie er aankomt en de speeltuin weer veel gebruikt gaat worden.

WORDT VERVOLGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Overlast Beekstraat-Heidestraat:

Bewoners van de Beekstraat-Heidestraat te Brunssum hebben zich met volgende klacht tot Lijst Borger gewend:

Op de parkeerplaats bij het Schutterspark, zijde kinderboerderij-Beekstraat-Heidestraat, staat een houten overkapping waaronder de jeugd bij elkaar kan komen. De buurtbewoners zijn ook voor een trefplaats voor de jeugd.

De laatste tijd echter wordt daar tot in de nacht zoveel kabaal gemaakt dat de nachtrust van de buurtbewoners - waaronder veel ouderen - verstoord wordt. Bewoners verzoeken om enig toezicht om de overlast weg te nemen.

Op 27 juni stelden wij de vraag: Is  het college bekend met deze klacht; zo ja wat heeft u gedaan om de overlast terug te dringen, zo neen welke maatregelen gaat u nemen om de overlast te beperken?

Op 12 juli kwam het antwoord van het college (kort samengevat): Het college is niet bekend met de klacht. Wij (= de gemeente) zullen samen met de politie een onderzoek instellen om te kijken hoe ernstig het is. Wij zullen handelen naar de uitkomst van dat onderzoek.

Hoelang gaat dit duren? We houden u op de hoogte!

WORDT VERVOLGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Woonplaats Burgemeester:

Van burgers wordt verwacht dat ze zich aan de regels houden. Bestuurders des te meer; ze hebben een voorbeeldfunctie. 

Een burgemeester is verplicht te wonen in de gemeente die hij/zij vertegenwoordigt. Zo is het in de regels vastgelegd. Tot voor kort was er - zover ons bekend - de mogelijkheid dat de Gemeenteraad formeel maximaal 1 jaar ontheffing mag geven, gevolg door maximaal nog 1 jaar door de gouverneur van de Provincie. Onze burgemeester is na ruim 3 jaar nog steeds woonachtig buiten Brunssum. 

Er kwam een circulaire met nieuwe regels, maar die maakte het er niet duidelijker op. Dus stelde Lijst Borger in februari vragen. Ondanks herhaalde verzoeken aan de griffie van de gemeente bleven de antwoorden uit. Ten einde raad heeft Lijst Borger daarom, na 4 maanden, officiele vragen gesteld aan het college.

Verkort weergegeven luiden onze vragen: Hoe lang loopt zo'n ontheffing voor een burgemeester? Geeft de raad deze ontheffing en hoe wordt dat officieel gemaakt? Hoe wordt de door een gouverneur gegeven verlening vastgelegd? Krijgt de burgemeester een vergoeding voor het huren van een appartement in Brunssum?

 

WORDT VERVOLGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Parkeren Akerstraat:

Ook kwam een buurtbewoner van de Akerstraat 2 juni op ons spreekuur die de volgende klacht namens meerdere bewoners naar voren bracht (samengevat):

Komende vanaf Heerlen is er een fietspad aan de rechterkant van de Akerstraat en opritten naar de woningen. Dagelijks worden daar auto's geparkeerd die dan ook op het fietspad staan. Bij het uitrijden van een oprit wordt het zicht door de foutief geparkeerde behoorlijk belemmerd. Dit is een onveilige verkeerssituatie. De bewoners hebben contact gehad met de politie, de gemeente (via brief en persoonlijk bezoek gemeentehuis), stadswachten en wijkteams. Toch gebeurt er nog steeds niets. 

6 juni heeft Lijst Borger het college van B&W hierover officieel vragen gesteld en het voorstel gedaan via extra 'bijzondere opsporingsambtenaren' snel(ler) problemen op te lossen.

Het antwoord was onbevredigend: de klacht was niet bekend bij het 'Meldpunt Overlast'.

Op 14 juli heeft Lijst Borger daarom opnieuw vragen gesteld EN foto's als bewijsmateriaal ingediend om dit probleem opgelost te krijgen.

Enkele foto's:

   

De vragen:

 • Worden klachten die mensen persoonlijk aandragen geregistreerd en zo ja, hoe wordt de gemeenteraad geinformeerd?
 • Worden klachten alleen in behandeling genomen als deze zijn gemeld bij genoemd meldpunt? Zo ja, kan de gemeente dat dan niet beter aan de burgers kenbaar maken?
 • Is het opsturen aan de Gemeente van een schriftelijk klacht dan zinloos?
 • Wie bepaalt welke klacht in behandeling wordt genomen?

WORDT VERVOLGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Parkeren Prins Hendriklaan:

Op ons spreekuur afgelopen 2 juni overhandigden buurtbewoners van het appartementecomplex Trivium ons een dossier waaruit blijkt dat de volgende problemen al geruime tijd aangekaart worden bij de gemeente. Samengevat:

Vrachtwagens parkeren op de parkeerstrook Prins Hendriklaan tot Heugerstraat. Overlast doet zich voor door geluidsoverlast, stankoverlast, bestuurders doen hun behoefte in de struiken, onveiligheidsgevoel inzake tankauto's met onbekende vloeistoffen. Ook reageert de gemeente niet op brieven & voert de gemeente een uitspraak van de Raad van State over parkeerplaats Molenvaart niet uit. Lijst Borger heeft het college van B&W hierover op 6 juni officieel vragen gesteld om dit op te lossen.

WORDT VERVOLGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Stoep Dr. A. Kuijperstraat:

Tijdens een bijeenkomst in 't Barbarahoes op donderdag 12 mei informeerde een van de bezoekers ons dat de stoep bij de huisnummers 74 tot en met 80 slecht teruggeplaatst is na de werkzaamheden aldaar. De opmerking werd uitgezet bij de gemeente en leverde het volgende antwoord op (verkort):

Enexis is inderdaad bezig met het saneren van de gasleidingen. Na het leggen van de gasleiding wordt het trottoir tijdelijk herstraat en enkele dagen er na komt de stratenmaker het trottoir goed leggen. Dan heeft deze een hele dag werk.  
In dit geval zal Beheer (red.: de gemeente) na de bouwvak starten met het hele trottoir te vernieuwen. Dit was reeds afgestemd met Enexis.
  

WORDT VERVOLGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zwerfvuil op het Lindeplein:

Zoals u waarschijnlijk weet is ons Lindeplein in het centrum opgeknapt. Dit is nu een plein waar je met mooi weer graag komt voor een wandeling of waar je een terrasje pikt. Helaas constateren wij dat ondanks de vele aanwezige bankjes er slechts 1 (kleine) prullebak staat, wat leidt tot zwerfvuil op dit mooie plein:

  Donderdag 19 mei gemaakt. Een gewone doorsnee midweekse dag.

20 mei 2016 hebben wij daarom vragen aan de gemeente gesteld: Kan de prullenbak vaker geleegd worden? Kunnen er prullebakken bij de andere bankjes geplaatst worden? Kunnen er  eventueel grotere prullenbakken geplaatst worden? Hoeveel kosten deze maatregelen? 

21 juni was het antwoord van de gemeente (ingekort): De gemeente Brunssum zal nog een extra afvalbak plaatsen bij de andere groep banken. Het aantal afvalbakken op en rondom het Lindeplein komt daarmee op 11 stuks. Daarmee is er ruim voldoende gelegenheid om afval kwijt te kunnen. Het is te hopen dat de burger daar dan ook daadwerkelijk gebruik van gaat maken. Wij zullen de afvalbakken bij beide groepen bankjes uitvoeren in het grotere formaat van 70 liter in plaats van de gebruikelijke 50 liter. De kosten bedragen éénmalig € 1.000,- (aanschafkosten + plaatsen 2 afvalbakken van 70 liter) en structureel ca. € 400,- per jaar voor de nieuw bij te plaatsen bak (lediging, onderhoud, reparatie en afschrijving). 

15 juli hebben we het plein gecheckt: nog geen nieuwe afvalbak te zien.

Check op 21 september: een grotere afvalbak is bijgeplaatst (links naast de kleinere).

OPGELOST.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Onveilige situatie bij trappen Lindeplein: WORDT NIET OPGELOST 2016-06.

Lijst Borger heeft van bewoners van de gemeente Brunssum de vraag gekregen of het Lindeplein nu af is. Men mist namelijk een leuning aan de zijde vijver, bij de (trapsgewijze) stenen borders links en rechts van de trappen (zie foto's links en rechts) en vindt dit een onveilige situatie, zeker voor kinderen en ouderen. De waterval zelf is voldoende afgeschermd (zie middelste foto).

Op 12 april 2016 heeft Lijst Borger via de artikel 43 procedure de volgende vragen gesteld:
Is het college nog van plan om daar leuningen te plaatsen? Zo ja, wanneer gaat dit plaats vinden? Zo nee, is het college genegen om op korte termijn alsnog daar een leuning te plaatsen?

14 juni kwam dan eindelijk het antwoord. Samengevat: De afgelopen periode is de bovenzijde van de trappartij (nogmaals) getoetst op veiligheid.Het risico valt beneden de grens.Gezien het voorgaande dient gesteld te worden dat de huidige situatie als voldoende veilig kan worden beschouwd en dat (momenteel) geen verdere aanpassingen nodig zijn. Dit echter bij normaal gebruik van het plein.

Conclusie Lijst Borger: Eerst moet er iets gebeuren voordat er maatregelen genomen worden?

   

WORDT NIET OPGELOST.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ondersteuning op de Kleikoelen: OPGELOST 2016-07. 

Kort samengevat en zonder vermelding van de betrokken personen:

Sinds 2012 ondervonden enkele bewoners van de Kleikoelen op verschillende manieren structureel overlast van een buurtbewoner. Deze leed aan een ziekte die zijn "onaangepast" gedrag langzaam maar onvermijdelijk verergerde. Voor mensen met dit soort ziektes bestaan diverse soorten van hulp, afhankelijk van de ernst en type ziekte.

Voor de buurtbewoners echter was er geen hulp. De overlast nam toe en de constante "dreiging" ervan eiste ook zijn tol. Ondanks de hulpverzoeken van de betrokken bewoners werd het probleem niet opgelost. In april 2016 kwam het probleem ons ter ore. We hebben met betrokken bewoners gesproken, we hebben contact opgenomen met de betrokken instanties en we hebben er vooral voor gezorgd dat er regelmatig contact met de bewoners was, zodat de situatie niet meer als uitzichtloos ervaren werd. Uiteindelijk leidde dit tot acties van de betrokken instanties: er kwam in juli een rechtzaak en een duidelijke uitspraak van de rechter in het voordeel van de bewoners.

Na 4 jaar is de overlast verholpen, mede door het steentje wat wij konden bijdragen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Een onveilig gevoel in doorsteek: OPGELOST 2016-06.

   

Foto 26/5/2016 Doorsteek: Zoek de lampen ...

Op Facebook plaatsten we 31 maart informatie over de lang lopende zaak van het voetpad tussen de Floribertusstraat en de Schildstraat (Cramignon) in de wijk 'Op de Vos'. Oktober 2015 gaven bewoners aan dat het voetpad een onveilig gevoel gaf, door de beperkte verlichting als gevolg van de hoge begroeing aan beide zijden van de pad en het vele zwerfvuil op het voetpad. We ondernamen actie: 

- 4 oktober 2015 vroeg Lijst Borger de gemeente om actie te ondernemen. 14 oktober kwam er antwoord; met onder andere de toezegging dat de begroeiing rondom de verlichting gesnoeid mag worden. en dat met de eigenaren contact wordt opgenomen. 

- 29 maart 2016 (!!) kaartte Lijst Borger de zaak opnieuw aan. 30 maart werd het antwoord ontvangen: er is onlangs gesnoeid én alles ziet er netjes uit. 

- Uit de 31 maart door ons genomen en op Facebook geplaatste foto's bleek duidelijk dat van enig snoeien geen sprake was geweest en dat netjes blijkbaar door de gemeente anders beoordeeld wordt dan door de burgers. 13 april 2016 kregen we als antwoord: De gemeente gaat een brief gaan schrijven naar het Kerkbestuur om binnen twee weken een grondige snoeibeurt uit te voeren zodat de begroeiing vanaf de "kerk-tuin" geen obstakel meer vormt. 

- 10 mei 2016 stelden we vast dat er nog steeds verlichtingsproblemen waren. We stelden maar weer eens vragen. Het antwoord kwam dezelfde dag: De gemeente heeft het Kerbestuur opnieuw verzocht te snoeien. Indien dit niet binnen 2 weken gebeurt voert de Gemeente zelf de snoeiwerkzaamheden uit op kosten van het Kerkbestuur.

- 4 juni 2016 namen we polshoogte en wat we zagen maakte ons blij: de omwoners hebben weer goede verlichting van het pad. Wij danken alle betrokkenen voor hun inzet om dit probleempje op te lossen.

  

OPGELOST.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Dit bericht afdrukkenHulpdienst

Wil je wethouder Hugo Janssen van Partij Lijst Borger een vraag voorleggen?

Mail naar hugo@lijstborger.nl

 

Wil je fractievoorzitter Rob Dautzenberg laten weten wat in de buurt speelt?

Mail naar rob@lijstborger.nl

 

Wil je raadslid Marjo Baten op de hoogte brengen wat de mensen bezig houdt? 

Mail naar marjo@lijstborger.nl 

 

Wil je contact met het bestuur van vereniging Lijst Borger? 

Mail naar secretaris@lijstborger.nl

 

Wil je lid worden van Lijst Borger?

Vul dit aanmeldingsformulier in en lever het in op het secretariaat.


Wil je weten wat Lijst Borger doet?

 

Volg ons op: 

https://www.facebook.com/lijstborger

 

Check onze tweets op: 

twitter.com/LijstBorger

 

Zie onze video's op: 

https://www.youtube.com/channel/UCT__ma5nvZ4njNYQ6WgO8Jg

 Meer NieuwsDe Agenda